Mielipiteet

Kannanotossa sanotaan, että EU:n toimilla olisi vaikutusta metsäteollisuuteen.

Kannanotto: Muutokset kasvattaisivat puunkorjuun kustannuksia ja työvoimahaasteita

Kannanotto. EU:n vihreän siirtymän politiikkatoimia ja niiden sovittamista Suomen olosuhteisiin pitää tarkastella kriittisesti, sillä toimilla on aina hintansa, totesi Kainuun Koneyrittäjien puheenjohtaja Sami Juntunen yhdistyksen vuosikokouksessa Vuokatissa.

– On tärkeää, että tuleva hallitus saa päätöksenteon tueksi luotettavia arvioita päätöksien vaikutuksista. Luonnonvarakeskuksen tuore skenaariotarkastelu EU-toimien vaikutuksesta puunkorjuuseen on hyvä esimerkki tällaisesta arviosta, Juntunen sanoi.

Luonnonvarakeskus (Luke) on arvioinut EU:ssa valmisteilla olevien politiikkatoimien vaikutuksia puunkorjuuseen. Sen mukaan muutokset aiheuttavat puunkorjuuseen 28–117 miljoonan euron lisäkustannuksen, mikäli teollisuuden puuntarve ja hakkuukertymät pysyvät nykytasolla.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Samalla puunkorjuukaluston ja koneenkuljettajien tarve kasvaisi 2–15 prosenttia.

Luken analyysin mukaan useat EU:ssa valmistelussa olevat politiikkatoimiehdotukset vaikuttavat toteutuessaan metsien käyttöön ja metsänhoitotapoihin.

Useassa EU:n lakialoitteessa on esitetty monimuotoisuuden lisäämistä, maaperävaikutusten minimointia, hiilinielujen ja -varastojen kasvattamista sekä avohakkuiden vähentämistä ja jatkuvan kasvatuksen osuuden lisäämistä.

– Jos kaikki lakialoitteet toteutuvat, ne muuttavat puunkorjuuta käytännössä. Muutos voi olla suuri, kun kaikki eri aloitteet ja niiden vaikutukset laitetaan yhteen, minkä Luken analyysi hyvin osoittaa. Suomalainen päätöksenteko tarvitsee tällaisia perusteellisia arviointeja avukseen, Juntunen sanoi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Selvityksen mukaan EU:n aloitteiden vaikutukset näkyvät puunkorjuussa työmaakoon pienenemisenä, vuotuisten korjuuviikkojen vähenemisenä, jatkuvan kasvatuksen korjuutapojen lisääntymisenä sekä puunkorjuuseen liittyviin aputoimintoihin kuluvan ajan kasvuna.

– Työmaakohtainen puumäärä vähenee. Syinä ovat esimerkiksi jatkuvan kasvatuksen, vesistöjen suojavyöhykkeiden sekä lahopuun ja säästöpuiden lisääminen. Leimikoiden koot pienenevät ja kaluston siirtojen määrä kasvaa, Juntunen selvensi EU-toimien vaikutuksia.

EU-toimien vaikutukset puunkorjuuseen eivät rajoitu vain kustannuksiin. EU:n hahmollaan olevat vihreän siirtymän toimet rajoittavat puunkorjuuta ja alentavat tuottavuutta.

– Tulemme tarvitsemaan huomattavasti enemmän kuljettajia nykyisen puumäärän tuottamiseen metsästä. Luken arvion mukaan tarvitaan jopa liki tuhat uutta kuljettajaa puunkorjuutöihin. Se on iso tavoite alalle, jolla jo nyt on vaikeuksia työvoiman saamisessa, Juntunen sanoi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Useiden metsiin liittyvien EU-toimien käsittely on edelleen kesken, eivätkä lopulliset muotoilut ja tulkinnat ole vielä selvillä. Yhteistä aloitteille Euroopassa ja Suomessa kuitenkin on, että metsien käsittelyä halutaan ohjata aiempaa luonnonläheisempään ja pienipiirteisempään suuntaan.

– Metsien käsittely luonnonläheisemmin ja pienipiirteisemmin on hyvä tavoite, mutta suomalaisten päätöksentekijöiden on myös tiedettävä päätösten vaikutukset. Jos vaikutukset ovat jollekin yritysryhmälle tai ihmisjoukolle haitallisia, pitää näiden päättäjien tehdä myös päätöksiä vaikutusten kompensoinnista ja kustannusten oikeudenmukaisesta jaosta. Siinä suhteessa Luken selvitystyö tuo tärkeää tietoa päättäjille, Juntunen totesi.

Sami Juntunen, Kainuun Koneyrittäjät ry

Ville Järvinen, ympäristö- ja kiertotalouspäällikkö, Koneyrittäjät ry

Koneyrittäjät ry on energia-, maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjien valtakunnallinen yrittäjä- ja työnantajajärjestö.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä