Paikallisuutiset

Sotkamon kunnan kannanotto soten yhtymähallitukselle Sotkamon terveyskeskussairaalasta

Sotkaon kunnanvaltuusto valtuutti kunnanjohtaja Mika Kilpeläisen laatimaan kannanoton Kainuun soten yhtymähallitukselle terveyskeskussairaalaan pitämiseksi Sotkamossa.

Kannanotto on toimitettu yhtymähallitukselle 10.6.2021.

Alla kannanotto kokonaisuudessaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Sotkamon kunnan kannanotto Sotkamon terveyskeskussairaalasta

Sotkamon kunnanvaltuusto on kokouksessaan 31.5.2021 käynyt lähetekeskustelun Sotkamon terveyskeskussairaalaan liittyen. Tässä kokouksessa käydyn lähetekeskustelun aikana käytettiin 15 puheenvuoroa, joissa kaikissa todettiin, että Sotkamon terveyskeskussairaala ja sen toiminnot tulee säilyttää Sotkamossa.

Sotkamon kunnanhallitus kokouksessaan 1.6.2021 valtuutti kunnanjohtajan tekemään kunnan kannanoton Kainuun sotelle ja sen yhtymähallitukselle Sotkamon terveyskeskussairaalan lakkauttamisesta valtuuston 31.5.2021 lähetekeskustelun mukaisesti.

Sotkamon kunta ilmoittaa kantanaan, ettei se hyväksy tai kannata Sotkamon terveyskeskussairaalan lakkauttamista ja/tai siirtoa uuteen keskussairaalaan Kajaaniin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Toiminta Sotkamossa on järjestetty kustannustehokkaasti huomioiden kunnan väestöpohjan tarpeet.

Sotkamo on yli 10 000 asukkaan kunta, jossa asukasmäärä on pysynyt vakaalla tasolla ja on toiseksi suurin Kainuun soten jäsenkunnista. Terveyskeskussairaalaan käyttötarve oletettavasti tulee pysymään samalla tasolla tai kasvamaan väestön ikääntyessä.

On huomioitava, että usein vuodeosastolla olevan potilaan hoitoon ja hoivaan osallistuvat omaiset, jotka usein ovat ikääntyneitä ja vailla mahdollisuuksia kulkea toiselle paikkakunnalle tapaamaan omaisiaan. Inhimillisellä nakökulmalla katsottuna terveyskeskussairaalan siirto tulisi aiheuttamaan ison ongelman.

Sotkamossa toimintoja on systemaattisesti kehitetty ja esimerkiksi palliatiivisten ja saattohoidossa olevien potilaisiin liittyviä käytänteitä on kehitetty vuosien ajan ja juuri näissä omaisten läsnäolo on tärkeää ja luo turvallisuudentunteen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Sotkamon terveyskeskussairaalan osalta säästöksi on Kainuun soten taholta todettu siitä syntyvä vuokrasäästö, joka on noin 100 000 euroa vuodessa. Tuo summa on kaksi (2) promillea siitä maksuosuudesta, mitä Sotkamon kunta maksoi Kainuun sotekuntayhtymän maksuosuutena vuonna 2020.

Vuokrakustannukset syntyvät kiinteistön kustannuksista, joiden laskuttamisperusteista on sovittu perussopimuksessa. Uudessa sairaalassa kiinteistö- ja muut kustannukset potilaspaikkaa kohden kohoaisivat ja kokonaiskustannukset toimintaan liittyen kasvaisivat.

Lisäksi Sotkamon kunnalle jäisivat tilaan liittyvät ylläpitokustannukset edelleen; koska kyseinen terveyskeskussairaala on osa Sotkamon nykyistä sotekeskusta, eivätkä tilat sovellu muunlaiseen käyttöön niiden ollessa osa muuta sotepalveluiden kokonaisuutta.

Jos tilojen nykyinen vuokra koetaan Kainuun soten suunnassa kohtuuttomaksi ja/tai poikkeavan perussopimuksen laskutusperiaatteista tilojen vuokrakustannuksista, voidaan käydä erilliset neuvottelut.

Esille on myös nostettu Sotkamossa terveyskeskussairaalastajohtuvat investointitarpeet. Tämä ei pidä paikkaansa. Tiloja on kunnostettu sekä peruskorjattu viime vuosina ja niihin on rakennuttu kaksi vuotta sitten mm. viilennysjärjestelmä.

Tilojen osalta niiden elinkaareksi ilman suuria remontteja tai investointitarvetta arvioidaan yli 10 vuotta, eikä tilojen vuokrakustannuksien nousullekaan ole näkyvissä painetta. Nyt käynnissä oleva sotekeskus-suunnittelu ei pidä sisällään terveyskeskussairaalan toimintoja.

Sotkamon terveyskeskussairaalassa työskentelee osaava, sitoutunut ja motivoitunut henkilökunta. Jo nyt esillä olleista lakkautuskeskusteluista johtuen henkilökunta on kokenut tilanteen ahdistavana.

Ajatus siitä, että Sotkamon terveyskeskussairaalan loppuessa henkilökunta siirtyisi automaattisesti Kajaaniin Uuteen sairaalan paikkaamaan sen henkilöstötarvetta ei varmasti tulisi toteutumaan ainakaan täysimääräisenä. Kunnan tietoon tulleissa yhteydenotoissa on henkilökunnan toimesta todettu esimerkiksi, että jos Sotkamon terveyskeskussairaala lakkaa he siirtyvät toisille työnantajille tai lähtevät jatko-opiskelemaan. Tallainen tilanne lisäisi Kainuun soten työvoimatarvetta ja syventäisi rekrytointiongelmaa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Sotkamon terveyskeskussairaalan lakkauttaminen ei toisi säästö Kainuun sotelle Uuden sairaalan korkeampien potilaskohtaisten kustannusten takia, kiinteistökustannukset ovat korkeammat Uudessa sairaalassa, Sotkamossa ei ole tiedossa olevaa investointitarvetta Terveyskeskussairaalan osalta ja kokonaisuudessaan Terveyskeskussairaalan lakkauttaminen aiheuttaisi Sotkamon kunnalle todella merkittävät taloudelliset menetykset työntekijöiden paikkakunnalta pois muuttaessa.

Muutto koskisi perheitä, jolloin menetykset näkyisivät verotuloissa, valtionosuuksissa, koulujen oppilaskohtaisissa rahoituksissa, alueen asuntokaupassa, vuokratuloissa ja yleisessä kulutuksessa.

Palvelun laatu asiakasnäkökulmasta heikkenisi välimatkan takia ja poistaisi omaisten tuoman tuen. Henkilöstön siirtyminen uuteen toimipaikkaan ei tapahtuisi täysimääräisenä, vaan iso osa poistuisi Kainuusta ja nain ollen heikentäisi edelleen Kainuun huoltosuhdetta ja pahentaisi alan työvoimapulaa.

Sotkamon kunta kehottaa yhtymähallitusta suhtautumaan kaikella vakavuudella yllä esitettyihin perusteisiin ja päättämään asiassa tavalla, joka säilyttää Sotkamon terveyskeskussairaalan toiminnot Sotkamossa.

Sotkamon kunta kannattaa toiminnan tehostamista sekä saastojen etsimistä ja toteuttamista Kainuun soten toiminoissa niin Sotkamossa kuin Kainuun muissa kunnissa. Säästökohteiden tulee kuitenkin olla todellista säästöä synnyttävää sekä perustua kokonaisvaltaisen arviointiin ja paatoksen tekoon.

Paatoksia tehtäessä vaikuttavuusarvioinnissa on huomioitava palvelutarve, talousvaikutukset ja kuntalaisten inhimillinen ja tasapuolinen kohtelu.

Kainuun sote on esittänyt Sotkamon tk-sairaalan vuodeosaston lakkauttamista ja siirtämistä Kajaaniin. Sotkamon kunnassa tämän ei nähdä tuottavan todellisia säästöjä.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä