Paikallisuutiset

Kainuussa uusia koronatartuntoja viikonlopun aikana – Samoojan kuntoutuskodin virustyypistä ei vielä varmuutta

Kainuussa todettiin uusia koronatartuntoja viikonlopun aikana.

Sa­moo­jan kun­tou­tus­ko­din tar­tun­ta­ryp­pääs­sä todettiin yk­si uusi ko­ro­na­tar­tun­ta. Ky­sees­sä on ka­ran­tee­nis­sa ol­lut per­heen­jä­sen, jo­ten ta­pauk­seen ei lii­ty jat­ko­tar­tun­ta­ris­kiä.

Tällä hetkellä ryppäässä on tie­dos­sa 12 asuk­kaan, kah­dek­san hen­ki­lö­kun­nan edustajan ja kol­men lä­hi­pii­ris­sä ol­leen sai­ras­tu­mi­nen. Vi­rus­tyy­pi­tys­ten tu­lok­set ei­vät ole vie­lä val­mis­tu­neet THL:n tut­ki­muk­sis­ta, jo­ten tois­tai­sek­si ei ole tie­toa mis­tä vi­rus­kan­nas­ta on ky­se.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Lisäksi sunnuntaina todettiin yk­si uu­si tar­tun­ta ka­jaa­ni­lai­sel­la hen­ki­löl­lä, minkä joh­dos­ta muu­ta­mia hen­ki­löi­tä on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin. Tar­tun­ta­jäl­ji­tyk­sen tie­to­jen perusteella ta­paus ei lii­ty mui­hin tie­dos­sa ole­viin tar­tun­toi­hin.

Myös Var­tiuk­sen ra­ja­ny­li­tys­pai­kan tes­tauk­sis­sa ra­por­toi­tiin per­jan­tai­na yk­si uu­si po­si­tii­vi­nen tes­ti­tu­los.

Kai­nuun so­te muis­tut­taa, et­tä kaik­kea tar­pee­ton­ta mat­kus­ta­mis­ta tu­lee vält­tää eikä ra­jat ylit­tä­vää mat­kus­tus­ta suo­si­tel­la lain­kaan. Ul­ko­mail­ta pa­lat­taes­sa on tär­keää nou­dat­taa ko­ro­na­tes­tauk­sia se­kä omaeh­tois­ta ka­ran­tee­nia.

Samoojan yksiköstä kahdeksan henkilökuntaan kuuluvaa on saanut tartunnan.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä